Wednesday, December 26, 2012

சிறுத்தை சிந்தனை !


அடங்க மறு
அத்து மீறு
திமிறி எழு
திருப்பி அடி !!

இந்த ஒப்பற்ற வாசகம் பலராலும் திரித்தும் திசை திருப்பவும் படுகிறது.

இந்த கொள்கை வாசகத்தின் பரிணாமம் இதுதான். நம் புரிதல் இதுதான்.

அடக்க நிணைத்தால் ?
அடங்க மறு

ஆதிக்கம் செலுத்தினால் ?
அத்து மீறு

அழுத்த முனைந்தால் ?
திமிறி எழு

அடித்தால் ?
திருப்பி அடி

Tuesday, November 27, 2012

A South Indian journey - Michael Wood
xii - Lastly i would like to thank the staffs of the various temples in this story who kindly allowed a non-Hindu access to their shrines.

2 - Near by was Mr. Balasubrahmanian's Carnatic Music Bookshop, a treasure house of traditional Tamil culture its shelves sagging under texts of Thyagaraja and other 'modern' greats of southern music.

2 - Bharata Natyam - an art form now enjoying a renaissance  after its suppression in the temples by the British in the early years of the century.

4 - There, everyday towards 12, two eagles comes to be fed from bronze bowls by Brahmin priests in a mysterious ritual which was reported nearly four hundred years ago by european visitors. Always around midday; always two eagles - never one or three. It is one of those strange Indian fairy tales (like rope tricks, snake charmers and self mortifying fakirs) about which we read in our childhood books - and which turn out to be true. A foretaste of the wonders and illusions which lie beyond.

4 - To the west and north-west, the tamil country rises to high wooded mountains, the western ghats and the Cardamom Hills, which still abound in wild beasts.

4 - This is where Tamil civilization grew and flowered - 'the most splendidi province in the world', Marco Polo called it.

10 - And again at ten, for the offerings of honey, milk and coconut, and then in the evening when the age old tamil hymns are sung by the oduvars, hereditary singers from the middlingcastes like her own who must stand outside the sanctum, for this is the preserve of the brahmins with their sanskrit rituals.

10 - Murugan: a beaming cherub with a plume of peacock feathers.

11 - he throws his tea in a great arc from jug to cup and back again never losing a drop.

13 - Nothing is standardized and hence nothing is ever monotonous.And for all the great variety of people jobs,religions and castes, there is not the huge disparity in wealth and condition you find in the great northern cities of India, where the poverty is desperate and seemingly irredeemable. The man who bags bottle tops by thecanal bridge has his own independence and economic being, and no less than tax collecter and the town archaeologist his own outlook and philosophy.

14 - Now all around it the order is shifting: in the rich houses in the bazaar in the huts by the canal, in the Muslim and Harijan villages in the hinterland.

16 - The inner shrines were ringed by a maze of pillared corridors, which that night were thronged with beautiful young men dressed in white, foreheads shaved, their long black shiny hair worn in a  tight bun to the left side: these we learned were the dikshithars, the hereditary priesthood of chidambaram.

16 - In answer to our questions, they readily explained: 'God is half-man, half-women, and is token of this we wear our hair this way.'

16 - he was singing, not in sanskrit as you would expect in any Brahminical temple in India, but in Tamil: quietly, almost  as to himself , more quaker introspection than Roman chant. Around him everyone stood or sat rapt,listening to his soft quavering baritone - a honeyed voice, as the Tamils say (the very name of their language is said to mean 'sweet,proper,speech')

17 - When the puja was over I asked her about the man with the briefcase; he turned out to be he neighbour and she introduced us to him: 'He is an oduvar, one of the traditional poets of Tamilian lands.The name means "he who sings". These are secular people non- brahmins from the lower class of people.In them there is an unbroken line back to the saints.It is they alone who sing the saints' songs in the temples, songs from over a thousand years ago.They sing in tamilian, here, and in other places such as sirkali, and mylapore in madras, where they still flourish.'

18 - He explained that the hereditary reciters of the tamil hymns have handed down the saints' songs, usually within the family, in living chains of transmission from ancient times, an oral tradition which is specifically not brahminical but tamil.

18 - Unlike many hindu temples,this was open to all, of whatever caste or creed. Inside, a little knot of people quietly leaned on the rail, meditating or simply staring into space.

18 - his smiling features were almost invisible beneath the garlands of fresh flowers he receives everyday and the strings of precious jewels given by wealthy devotees.

19 - We peered through a lattice of silverwork into the inner room where none but the officiating priests may go, the 'little hall' sung by the saints over many centuries; a place already celebrated when the poet saint Appar came here and sung its fame in about 650 AD

19 - At the side of the statue of Nataraja was a curtain sewn with golden vilva leaves.
'What is behind?' I asked.
'Nothing' she said.'It is empty'
'Why?'
'They say this is the secret of Chidambaram. It means that God is nowhere.only in the human heart.' She smiled.

21 - We sat in brahmins' houses in Tiruvengadu as they dispensed nostrums for her younger son's 'problems'.

21 - Mala refers to her husband simply as "he", in the respectful form. This is the ancient Tamil custom; it is to protect him for to name him would be inauspicious.'

22 - That would be to court bad luck. Children, too, need to be protected from the inauspicious and not only from the evil eye but from the eye of love. New babies, for example, must not be looked at with 'too much love', or overpraised.

23 - In east car street the marriage hall was given over to commerce for the whole month( there being no marriages during the inauspicious time).

24 - For the priests themselves, festival is a bonaza time. They are unique in india, a hereditary clan who marry endogamously, that is, only within their own kin. One of the last of the independent priesthoods to survive, they have always done things their way. Tenaciously hanging on to their patrimony here, they still administer the great temple by the old rules, even refusing to keep accounts to the chagrin of the local tax inspector.

24 - They trace their right to administer Nataraja's shrine back to the 6th century A.D. Since the sixties they have come under increasing fire from the state's Dravidian nationalist parties with their atheistic, anti-temple and anti-brahmin manifesto. Many temples have had land and endowments confiscated.But not the dikshithars. Not long ago they defended their case vigorously in the High Court in Delhi hiring the best lawyer in India to resist being 'nationalized' under the umbrella of the Hindu board of Charitable Endowments. Citing their 6th century foundation legend as the basis to their claim,they won.

24 - They were said to be 3000 strong in ancient times, but today they number about 700, of whom maybe 300 are working priests who run the temple on a monthly rota.

26 - Also enclosed were the horoscopes. Mala would never dream of undertaking any important venture, let alone arranging her children's marriages, without consulting an astrologer. She obeys the almanac for all her children's rites of passage, for illness, jobs, even journeys. (Nor is such astrological fatalism confined to traditional people or to the lower classes.In fact, I know highly educated professional people in Madras who regularly do the same, even for business decisions.)

26 - The point, Mala explained was to find a person compatible not only in birth chart, but in temperament and family background, someone kind and good who would have sufficiently assured career prospects to ensure a stable home for the children. Love was not the first priority; love would grow later if the couple recognized the right spark in each other.

26 - The dowry system was still firmly followed in all castes. A 'good' marriage with an engineer or doctor would cost at least a hundred thousand rupees, maybe several hundred thousand.

26 - then, out of the blue, Rebecca asked Mala whether she could get our horoscopes done too.Would it be possible for her to give our birth dates and times to the astrologer as the temple, in order to see how the tamils would read our charts?

27 - I was fascinated by all this, although I had no interest in, or knowledge of astrology.

27 - At any rate,the readings were done, the astrologer was engaged and we went to Mala's house to meet the Brahmin whom she had asked to interpret our birth charts.

27 - Mala was sitting by oil-lamp light, the priest next to her, mopping his brow. It was stifling hot in the room and the mosquitoes were having a field day.The priest stood up and smiled, pressing the tips of his fingers lightly together in the gesture of greeting.

27 - It soon became clear that we were to be treated as seriously as any tamil couple contemplating marriage.

28 - 'A good omen!' said the priest with a humorous wink of his eye, waggling his eyebrows.

28 - Brahmins are tolerated rather than loved by the tamil masses, and as a group the Dikshithars are not universally liked in the town - arrogance and money-grabbing being cited as their main failings - but there were many exceptions, and Rajdurai was one of them.

28 - His story was a rather sad one. 10 or 12 years ago, his wife had died in childbirth. The little girl survived and now lived with her mother's parents; but for Rajdurai the death of his wife meant he could no longer do puja in the Nataraja temple, for in order to perform the rituals, the priests must be married; the death of one's spouse meant one was no longer auspicious, no longer ritually pure, and these old rules were still zealously maintained by the Dikshithar community.

29 - then inTamil, he asked Mala a question about our religion,She replied, 'Christian' (There was nothing strange in that - Rajdurai's clients include Hindus, Christians and Muslims.)

29 - 'In Tamil Nadu, horoscope is essential for life. Birth, marriage, building a house, buying a wedding sari, starting a new job: for all we make a horoscope. All politicians will consult astrologer before elections. You see, we believe planets are major influence on life. Now, in personal horoscope everyone has natal star. In tamil astrology the star under which you were born is very important. You both share the same star: Arbitam the 27th and last of the important stars to the Tamil astrology.

29 - But most prominent was Rebecca's Saturn, and this was of great concern to Rajdurai. 'Saturn is a great malefic to the Tamils: by nature he is arrogant and ill-omened. His blessings are overwhelming but his wrath can create untold misery. Consequently he is universally worshipped.

30 - At Tirunallar near Karaikkal there is an ancient Saturn temple which is visited by people from all over Tamil nadu indeed by Tamils from all over south Asia; the temple is decicated to lord Siva but Saturn has a place inside the outer wall of temple. Here, the legend says, Saturn was made powerless when King nala took refuge with Siva when Saturn wanted to destroy him. It will be necessary for you to go to him to make the appropriate offerings.'

31 - 'Still, you are a good combination,' Rajdurai continued. 'Very nice. One thing, Michael: in consulting with your wife you must defer to her in everything for final decisions on important matters.' Then he paused. 'You will be having two children.'
'Boys or girls?'
'Both female.'
'You will do much travelling. God will do this for you.Though you may wish to stay in one place. One important warning. Do not take up other people's problems: if you do, the problems will come to you and you may end up in prison.Also, Michael, beware wheeled traffic during this next year.'

31 - 'You have government jobs?'
'not exactly,' I replied, 'though I did once work for the BBC.'
'Whatever, you will be millionaires in 10 years' time.'

32 - Unlike north India, in Tamil country we do not discriminate against one religion at the expense of another, and members of one religion find benefit in pilgrimage to those of the others.'

33 - You will do puja there.Before you go into the sanctum, on the right-hand side, there is the famous shrine to Saturn. this is very important for you to visit. It is the most celebrated shrine to Saturn in India. Very many people go to this place, even Indian people from abroad. The Lord here is very powerful and not to be disregarded.

34 - Tiruvidaimarudur

34 - She will bless your marriage and your forthcoming daughters.

34 - Others may be optional, but these you will do: Chidambaram, Vaithisvarancoil, Tirunallar, Suryanarcoil, Madurai and tiruchendur.This is your journey.'

35 - What is there at tiruchendur?

35 - it is run by an ancient community of Brahmin priests, who resemble the Dikshithars who serve Lord nataraja here in Chitambaram.

35 - I said I wasnt really sure at this point in my life that i came into any of those categories. No matter. It is important to be open-minded, that is all. A good atheist will also draw nourishment from such a trip! The point, as the saints say, is not temples or idols or holy baths, but what you carry with you in your heart.

36 - It didnt matter that I wasnt a caste Hindu. 'But returning to the purpose of our meeting, please be assured you are a fine combination, a good pair, and the signs for your marriage are auspicious. As for children, as it says in the Kural, the ancient Tamil book of wisdom: "Of all the good things on this earth, there is no finer gift than to have children who are able to learn the lessons needful for life." '
'You must always remember Saturn.'

39 - But passing the first year is the major hurdle - perhaps because in the old days so many poor children never made it that far.

40 - there is also the first cutting of the hair, the first feeding with cow's milk, the first seeing of the sun and moon, the seeing of the first cow, the first giving of solid food (rice): all these are accompanied by special rituals

41 - After Rajiv Gandhi's assassination here in Tamil Nadu in 1991, the new government had set out to put an end to more than 40 years of Nehru's socialism the creed on which independent India had been founded.A godman who had no qualms about being seen in the press worshipping at Tirupati before a political campaign in the south.

42 - Higginbottom's Bookshop, founded in 1844 and still growing strong.

42 - On the shore there is a monument to Annadurai, the dravidian nationalist who delivered Tamil Nadu its first DMK government when Nehru's Congress Party was kicked out in 1967; this was the beginning of the state's proletarian revolution. here too is the memorial to MGR, the film-star chief minister who died in1987: 'People here have now given their verdict on behalf of MGR's co-star miss Jayalalitha as the new chief minister,' said my Tamil friend.

43 - it is said that no culture loves flowers as much as the tamils.( You can see it in their poetry too: in the Tamil Odes,one poet manages a minor botanical tour de force, naming 99 different kinds of flowers in a single poem.)

44 - through an open doorway in the line inspector's office is a huge old framed print of the god Venkateshwara, festooned with shrivelled braids of the morning's marigolds.(Venkateshwara is the bringer of money: his is reputedly the single richest shrine in the world. )

45 - further on, the crowds poured into a cinema to see the latest hit by the tamil star Rajini Kanth. (Madras is now the hub of the biggest film industry in the world.)

47 - Everyone, he said, was excited about the changes which had already come about within two years of Rajiv Gandhi's death; in particular, Rao's government's loosening of the restrictions of forty years of protectionism.

47 -their friend bhima....... ,but what bothers me now is the fear that unfettered capitalism will ride roughshod over the 500 million poor who live in dire poverty. They will not share in this improvement once we abandon  the solialistic ethic. I fear the gap between them and the rich will grow only wider.'

47 - This was the time when the hindu fundamentalist party, the BJP, was threatening to reclaim the sites of Hindu temples allegedly replaced by mosques in the Middle ages; in north India the Ayodhya mosque, the legendary birthplace of Rama, was already a battle ground.

47 - We brought up our kids not to be aware of it. The success of the BJP is to bring it to the fore. Thankfully this is not such an issue down here, where Hindu-Muslim relations have always been peacefull.

48 - Tamil Nadu has had its own conflicts over myth and history. Not as explosive perhaps as in the north,but still tumultuous.The great issue here has been the Tamil nationalist or Dravidian movement which has dominated the state since independence. It started back in the twenties as the self respect movement: asserting that caste and brahmins and sanskrit were alien elements in the south, and and that northerners had discriminated against the dark-skinned southerners. There was a pure Tamil culture, it was claimed, which could still be recovered by rejecting these intrusions from the north.

48 - At one period Dravidian political independence was seriously mooted among the reformers. Most prominent of these was E.V.Ramasami Naicker, or 'Periyar', a rotund iconoclast who died in 1973 aged nearly one hundred.In 1947 as indian independence loomed, Naicker wrote in the hindu newspaper warning the south not to replace the dominance of the british by the aryans in Delhi, and calling for an independent Dravidistan. but the reformers did not let up in  their fierce agitation against traditional Brahminical culture in the south.Naicker even publicly burned the Ramayana on the Marina  Beach, saying that the story of Rama's conquest of Srilanka was merely a parable of the Aryan domination of the south.

48 - Naicker was above all unremitting in his railings against the privileges enjoyed by the brahmins - not only temple priests like the Dikshithars, but Brahmins like ashvin and prithvi. In his most vitriolic speeches he even called for the killing of Brahmins. Historically, of course, the Brahmins had been top of the caste system. though not necessarily the best off economically, they were supported by great tracts of land across  the south in the form of temple endowments. Also,they were the specialists in literacy. Hence, not surprisingly, they had done well under the British, who needed their skills to administer their empire. Later, when Congress was voted out in 1967, a wind of change blew through Tamil Nadu as the lower castes began to exert themselves: a revolt against a millennium or two of history. Suddenly brahmins found the boot was on the other foot: discrimination against them, including wholesale seizure of temple lands and treasures. in a few decades the old world which been inherited from ancient times had been turned upside down.          

Wednesday, October 10, 2012

ஏன் காந்தியை கொன்றேன் நான்? - கோட்சே

"Why I assasinated Mahatma Gandhi" - Nathuram Godse

Page No.2 :
On 12.1.1948 Gandhiji threatened the Government that until they reversed their aforesaid decision and paid the money to Pakistan, he would go on hunger strike.

3 - Nathuram Vinayak Godse and Narayan Dattatraya Apte were running a daily by the name 'Hindu Rashtra', which was old 'Agrani' but in a new grab.

25 - Born in devotional Brahmin family, I instinctively came to revere Hindu  religion, Hindu history and Hindu culture. I had been intensely proud of Hinduism as a whole.

26 - I used to take part in organized anti-caste dinners in which thousands of Hindus, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Chamars and Bhangis broke the caste rules and dined in the company of each other.

27 - I have worked for several years in R.S.S and subsequently joined the Hindu Mahashaba and volunteered myself to fight as a soldier under its pan-Hindu flag.

29 - It ( Hindu Mahasabha ) became quite incapable of Gandhite cabal on the one hand and the Muslim League on the other.

44 - He backed the Khilafat movement in this country and was able to enlist the full support of the National Congress in that policy.

 45 - By the Act of 1919 separate electorates were enlarged and communal representation was continued not merely in the legislature and the local bodies but even extended within the Cabinet. The services began to be distributed on communal basis and the Muslims obtained high jobs from our British Masters not on merit but by remaining aloof from struggle for freedom and because of their being follower of Islam. Government patronage to Muslims in the name of minority protection penetrated through-out body-politic of the Indian State and the Mahatma's meaningless slogans were no match against this wholesale corruption of the Muslim mind.

47 - On the other hand the Hindu Sabha realized that this was an opportunity for our young men to have a military training, which is absolutely essential for our nation, and from which we were rather kept far away intentionally by the British. But due to this war, the doors of army, Navy and Air-Force were opened to us, and Mahashaba urged our countrymen to militarize Hindus. The result was that nearly half a million Hindus learnt the art of war and mastered the mechanized aspect of modern warfare.

49 - The accumulating provocation of 32 years culminating in his last pro-muslim fast at last goaded me to the conclusion that the existence of Gandhiji should be brought to an end immediately. On coming back to India he developed a subjective mentality under which he alone was to be the final judge of what was right or wrong.

50 - No one single political victory can be claimed to his credit during 33 years of his political predominance.
     - Khilafat
52 - Moplah Rebellion - On the other hand he went to the length of denying the numerous cases of forcible conversions in Malabar and actually published in his paper 'Young India' that there was only one case of forcible conversion.
     -  Afghan Amir Intrigue

53 - Attack on Arya Samaj - Gandhiji ostentatiously displayed his love for Muslims by a most unworthy and unprovoked attack on the Arya Samaj in 1924. He publicly denounced the Samaj for its supposed sins of omission and commission; it was an utterly unwarranted reckless and discreditable attack, but whatever would please the Mohammedan was the heart's desire of Gandhiji.

57 - Not one of the decisions of the Round Table was conference was in support of democracy or nationalism and Mahatma went to the length of inviting Mr.Ramsay Mc-Donal to give what was called the Communal Award, thereby strengthening the disintegrating forces of communalism which had already corroded the body politic for 24 years past. The Mahatma was thus responsible for a direct and substantial intrusion of communal electorate and communal franchisee in the future Parliament of India.

57 - Those elected on the communal franchise, would be naturally communal minded and would have no interest in bridging the gulf between communalism and nationalism.

63 - Hindi versus Hindustani - Absurdly pro-Muslim policy of Gandhiji is nowhere more blatantly illustrated than in his perverse attitude on the question of National Language of India. By all the tests of a scientific knowledge, Hindi has the most prior claim to be accepted as the National Language of this country. In the beginning of his career in India, Gandhiji have a great impetus to Hindi but as he found that the Muslims did not like it, he became a turncoat and blossomed forth as the champion of what is called Hindustani. Every body in India knows that there is no language called Hindustani; it has no grammar; it has no vocabulary; it is mere a dialect; it is spoken but not written. It is a bastard tongue and a cross breed between Hindi and Urdu and not even the Mahatma's sophistry could make it popular; but in his desire to please the Muslims he insisted that Hindustani alone should be the national language of India. His blind supporters of course blindly supported him and the so-called hybrid tongue even began to be used. Words like 'Badshah Ram' and 'Begum Sita' were spoken and written, but the Mahatma never dared to speak of Mr.Jinnah as Shri Jinnah and Maulana Azad as Pandit Azad.

64 - The barest common sense should make it clear to the meanest intelligence that the language of 80 percent of the people must be the language of the country but his ostentatious support of ht Muslims made him look almost idiotic when he continued to stand for Hindustani.

65 - Vande Mataram Not to be Sung - The infatuation of Gandhiji for the Muslims and his incorrigible craving for Muslim leadership without any regard for right or wrong, for truth or justice, and in utter contempt of the sentiments of the hindu as a whole was the high water-mark of the Mahatmic benevolence. It is notorious that some Muslims disliked the celebrated song of 'Vande 'Mataram' and the Mahatma forthwith stopped its singing or recital wherever he could.


65 - It continued to be sung at all Congress and other national gatherings but as soon as one Muslim objected to it, Gandhiji utterly disregarded the national sentiment behind it and persuaded the Congress also not to insist upon the singing as the national song. We are now asked to adopt Rabindranath Tagore's 'Jana Gana Mana', as a substitute for 'Vande Mataram'. Could anything be more demoralizing or pitiful than this brazen-faced action against a song of world-wide fame? Simply because of one ignorant fanatic disliked it. The right way to proceed would have been to enlighten the ignorant and remove the prejudice, but that is a policy which during the thirty years of unbounded popularity and leadership Gandhiji could muster courage to try.


66 - Shiva Bavani Banned - Gandhiji banned the public recital or perusal of Shiva Bavani a beautiful collection of 52 verses by a Hindu poet in which he had extoled the great power of Shivaji and the protection which he brought to the Hindu community and the Hindu religion. The refrain of that collection says, "if there were no Shivaji, the entire country would have been converted to Islam".

Kashiji Ki Kala jati Mathura masjid hoti
Shivaji jo na hote to Sunnat hoti Sabki

This was the delight of millions of contemporary history and a beautiful piece of literature, but Gandhiji would have none of it. Hindu-Muslim unity indeed.


75 - Gandhiji on Cow slaughter - Gandhiji used to display a most vehement desire for the protection of the cow. But in fact he did no effort in that direction. On the contrary, in one of his post-prayer speeches, he has admitted his inability to support the demand for stopping cow-slaughter. An extract from his speech in this connection is reproduced below; ".... No law prohibiting cow-slaughter India can be enacted. How can I impose my will upon a person who does not wish voluntarily to abandon cow slaughter? India does not belong exclusively to the Hindus. Muslim, Parsees, Christians. All live here. The claim of the Hindus that India has become the land of the Hindus is totally incorrect. This land belongs to all who lives here. I know an orthodox Vaishnava hindu. He used to give beef soup to his child."

75 - Removal of Tri-colour flag - If any Hindu attached any importance to Shivaji's Hindu Flag, 'Bhagva Zenda' the flag which freed India from Muslim domination, it was considered communal.

75 -  When the Mahatma was touring Noahkali and Tipper in 1946 after the beastly outrages on the Hindus, the flag was flying on his temporary hut. But when a Muslim came there and objected to the presence of the flag on his head, Gandhiji quickly directed its removal. All the reverential sentiments of millions Congressmen towards that flag were affronted in a minute, because that would please an isolated Muslim fanatic and yet the great catholic Mahatma never got nearer to the so-called Hindu-Muslim unity.

77 - The history of the great effort on the part of the Indian people to overthrow the British yoke has been vividly described in the pages of Veer Savarkar's 'War of Independence- 1857'.

79 - It is  by no means clear that the 'Emden" incident on the Madras beach waas not due to the knowledge of the German Commander that India was seething with discontent.

88 - The real cause of the British leaving this country is threefold and it does not include the Gandhian method. The aforesaid triple forces are:-
      i) The movement of the Indian Revolutionaries right from 1857 to 1932.

     ii) This section was generally represented by late Lokmanya Tilak, Mr. N.C.Kelkar, Mr. C.R.Das,                                                  Mr.Vithhalbhai Patel brother of Hon'ble Sardar Patel, Pandit Malaviya, Parmanand and during last ten years by prominent Hindu Sabha leaders.

    iii) The advent of Labour Goverment and an overflow of Mr.Churchill, superimposed by the frightful economic conditions and the financial bankruptcy to which the war has reduced Britain.

92 - If all of us die with a smile on our lips, we shall enter a new life. We shall originate a new Hindustan.(6th April 1947)

92 - I still hold on to the belief one should stick to the place where we happen to give even if we are cruelly treated and even killed.Let us die if the people kill us; but we should die bravely with the name of god on our tongue.Even if our men are killed, why should we feel angry with anybody, you should realise that even if they are killed they have had a good and proper end.

95 - His politics was supported by old superstitious beliefs such as the power of the soul, the inner voice, the fast, the prayer, and the purity of mind.

98 - For the last four years, I had been working as the Editor of a daily newspaper and even before this period, I have spent most of my time in the service of the public.

100 - The Ganges has fallen from the Heavens on the head of Shiva, thence on the Himalayas, thence on the earth, and thence in the sea.In this manner, down and down she went and reached a very low stage.Truly it is said that indiscriminate persons deteriorate to the low position in a hundred ways.

102 - I am one of those volunteers of Maharashtra who joined Sangha in its initial stage.

110 - Sir Shanmukham Chetty

112- It will be remembered that at Kanpur, Ganesh Shanker Vidyarthi fell a victim to the murderous assault by the Muslims of the place on him.

115 - So strong was the impulse of my mind that I felt that this man should not be allowed to meet a natural death so that the world may know that he had to pay the penalty of his life for his unjust, anti-national and dangerous favouritism towards a fanatical section of the country.

115 - I do say that I had no respect for the present Government owing to their policy which of unfairly favourable towards the Muslims.

126 - It was from Shri Ramdas Gandhi one of the sons of Gandhiji. The letter reads:

131 - O, Achyuta, because of your favour my ignorance has disappeared. I have regained normalcy. I am herewith all doubts resolved.I will do what you say.

132 - And another reason is that I shall perhaps have to speak some bitter truth in our conversation.Atleast according to my belief, it will be truth and it will be bitter.

134 -

138 - Karkare, Madan Lal and I went to see Nathuram and Nana once again.We recited some chapters from the Bhagwat geetha, particularly the II,XI and the XVIII which Nathuram liked most.

138 - A copy of Bhagwat Geetha

139 - Naaste Sada Vatsale matribhume
        Twaya Hindubhume Sukham Vardhitotham
        Mahanmangale Punyabhume Twadarthe
        Patatwesh Kayo Namaste, Namaste!
        Vande Mataram

139 - Bow to thee, O, Living Motherland, forever!
        Brought up ny thee am I in happiness,
        O, Land of the Hindus!
        O, most sacred and holy land, for thy sake
        May this body fall! Bow to thee, Bow to Thee,forever and ever!
        Vande Mataram

141 - He hailed from Chitpavan brahmin community.

141 -

142 - While at Lonavla, a child fell into a well and its mother and other women around raised a hue and cry.At that time Nathuram and one of his friends were passing by the well.The well had steps. The child was not drowned. So Nathuram immediately jumped into the well, took up the child and climbed the steps up.

142 - The child that was saved was a Mahar by caste, said by some to be an untouchable.Whatever might have been the reasons whch led him to join whole-heartedly the campaign against casteism this must have been one of them.

143 - His series of articles named 'Mazi Janamthep' (My transportation of life) was then published but in book form it was later banned and confiscated.

142 - The Rashtriya Swayamsevak Sangh (R.S.S) started by its founder Dr.Hedgewar, with the intention to organise the hindus, was fast gaining popularity.Nathuram had come to know about this organization.

145 - It should suffice to say for the present that Nathuram had wholly devoted himself to the work of Hindu-sangathan i.e. bringing about the solidarity of the hindus.

145 - Nathuram could play ably on the harmonium.He played equally well on the flute.

150 - In the next split second the shots were fired. Weak as he already was, Gandhiji collapsed almost instantly on the ground,with the faintest 'Ah' which arose from deep down his lungs.

150 - The words 'Hey Ram,Hey Ram and Hey Ram' were a fiction of the imagination of the then Government and attributed to him in order to gain the Hindu sentiment.

156 - Shri Shreeprakash was the then High Commissioner in Pakistan, who complained with tears in his voice that the Government of Pakistan didnt allow the immersion of Gandhi's ashes into the river Indus.But the immersion of Gandhi's ashes into the river indus was purely a matter of sentiment - and more particularly a matter of Hindu sentiment. How could they then tolerate the holy water of a holy river in their holy land to be polluted by the ashes of a Hindu?

156 - If you believe in the immortality of the soul,then you are and will remain Soubhagyavati even after my death! Move about in the society wearing your external symbols of your soubhagya.

157 - expired of heart attack

158 - I was a volunteer of R.S.S the hindu organisation.Simultaneously I worked for Hindu Mahasabha as well, but without enrolling myself as a member.

160 - Vinayak Damodar Savarkar was born on 28.5.1883 at Bhagoor, a village near Nasik a district town in Maharashtra

161 - In India, Anant Kanhere, a 17 years old boy, assassinated the collector of Nasik, Mr Jackson on 22nd December 1909.Savarkar was arrested in London on 13.3.1910 and brought to India to face trial for this case.On the way, at Marseilles in France, Savarkar jumped from the ship and went to the shore but he was apprehended and taken back to the ship.

162 - Savarkar was transported to Andamans (Kala Pani) in1.7.1911 where he remained for ten years.In May 1921 Vinayak was brought back and lodged in Yeravada (Pune) jail for three years.On 6.1.1924 Vinayak was shifted to Ratnagiri and lodged there with some restrictions until 1937 when he was finally released.

163 - On 15 August 1947 independence was achieved. To acknowledge this  victory Veer Savarkar hoisted the pan- Hindu Flag of the Hindu maha Sabha at the top of his house and also the accepted national flag with three colours and Ashol chakra at its centre.

163 - Veer Savarkar had desired that since the hindus were being thrown out of the territory now known as Pakistan, the muslims from the rest of India should not be prevented from going to Pakistan which was their own creation.

164 - After the assassination, which was over five months after independence, they were quick to gauge the general hindu sentiment, so they had to proceed about their task to ensure their survival with a little more care, and for that two things were considered by them as necessary to :
  i) divide the hindus on caste lines
 ii) appease the muslims.

166 - surrender to nature

170 - Remission for the extra work we had put in from time to time and whenever we had been offered an option of preferring money or remission we had invariably opted for remission.

170 - Twice i donated blood and asked for remission.

172 - I sent my first petition to the supreme court

172 - During the 7 years from December 1957 to August 1964 I made not less than 22 petitions to the supreme court.

173 - I decided to approach the supreme court once again

173 - has a lie convict to die in prison under the Indian Law?

175 - breathed the first dough of free air

177 - Akhil Bharat Hindu Mahasabha

185 - Every year on November 15, a gathering is held at pune residence of the author to reaffirm the ultimate wish in Nathuram's will ' to immerse the ashes in the river Sindhu only when she flows back freely into Akhand bharat. The reaffirming is done in many other cities.

186 - The river Indus (Sindhu), on the banks of which our pre-historic Rishis composed the vedas is the boundary of our Bharatvarsha i.e. Hindustan. my ashes may be sunk in the holy sindhu river when she will again flow freely under the aegis of the flag of Hindusthan. that will be the sacred day for us.

186 - I have donated Rs.101/- on this day for its utilisation for the dome (kalasha) of the sacred somnath temple which is under construction.

 
 


Monday, September 3, 2012

மூன்றின் முனகல் சத்தம் !

ட ஒதுக்கீட்டை சிலர் மேம்போக்காக எதிர்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சில கேள்விகள். இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்ப்பவர்கள் தயவு செய்து கீழ் கண்ட கேள்விகளுக்கு எப்பாடு பட்டாவது விடை தேடித் தருவார்களேயானால் அவர்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள்.


கல்வி :
தமிழகத்தில் கல்வி பெற முடியாத சூழ்நிலையில் இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர்? அவர்கள் எத்தனை விழுக்காடு ?
அவர்களின் ஜாதி என்ன? அதாவது கல்வி பெற முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கும், பார்ப்பான் ( Brahmin ), பி.சி ( B.C ), எம்.பி.சி ( M.B.C ), எஸ்.சி ( S.C ), எஸ்.டி ( S.T ) என்று விழுக்காட்டையும் சேர்த்துக் கூறுங்கள். கல்வி பெற முடியாத சூழலில் உள்ளோரின் பெற்றோர் கல்வி நிலை என்ன? பெற்றோரின் ஜாதியை தனியாகக் கேட்கத் தேவை இல்லை. ஏன் என்றால் ? பெற்றோரின் ஜாதிதானே பிள்ளைக்கும் ! ஜாதிதான் பிறப்பின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப் படுகிறதே இந்தப் பாழாய் போன சமுதாயத்தில்.

பொருளாதாரம் : 
தமிழகத்தில் ஏழை எளியோர் எத்தனை பேர் ? அவர்கள் எத்தனை விழுக்காடு ? அவர்கள் ஜாதி என்ன?அதாவது ஏழை எளியோர்ஆக விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் பார்ப்பான் ( Brahmin ), பி.சி ( B.C ), எம்.பி.சி ( M.B.C ), எஸ்.சி ( S.C ), எஸ்.டி ( S.T ) என்று விழுக்காட்டையும் சேர்த்துக் கூறுங்கள். ஏழை எளியோராக இருக்கும் அவர்களின் பெற்றோரின் பொருளாதார நிலை என்ன ?


இந்தப் புள்ளி விவரங்களை, விவரம் அறிந்த மக்கள் தேடிக் கண்டு பிடித்துக் கூறுவார்களேயானால் நம் திராவிட சமுதாயம் மேன்மையுற பாக்கியம் செய்தவர்களாவர்கள். எப்படி என்றால்? இந்தப் புள்ளி விவரத்தின் படி,  பார்ப்பான் ( Brahmin ), பி.சி ( B.C ), எம்.பி.சி ( M.B.C ), எஸ்.சி ( S.C ), எஸ்.டி ( S.T ) ஆகியோரில் கல்வி பெற வழி இல்லாதவர்கள் மற்றும் அவர்களில் ஏழை எளியோருக்கு கல்வியும், அந்த கல்வியின் மூலம் வறுமையை போக்கவும் இட ஒதுக்கீடு அத்தியாவசியம்.


இட ஒதுக்கீட்டால் பலன் பெற்றவர்களே திரும்ப திரும்ப பலன் பெறுகிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது. இது நியாயமற்ற குற்றச்சாட்டு. எப்படி என்றால், இட ஒதுக்கீட்டின் பலனை திரும்ப திரும்ப  பெறக் கூடாது என்று கூறுவதற்கு முன்னால், இந்து மதத்தை யாராவது சீர்திருத்தி ஜாதி இல்லாமல் செய்து விட்டாலும்; By constitution, by law and by practice  ஜாதி ஒழிக்கப் பட்டுவிட்டாலும், தாராளமாக இட ஒதுக்கீட்டை  நிறுத்திவிடலாம்.

By constitution-வும் ஜாதி ஒழிக்கப் படாமல், 
By Law-வும் ஜாதி ஒழிக்கப் படாமல், 
By practice-வும் ஜாதி ஒழிக்கப் படாமல், 
இந்து மதத்திலும் சீர் திருத்தம் செய்யாமல் ஜாதி ஒழிக்கப்படாமல் இருக்குமேயானால், 
இட ஒதுக்கீடு வேண்டுமா கூடாதா ?

ஜாதி எந்த காலம் வரை பாதுகாக்கப் படுகிறதோ, அந்தக் காலம் வரை ஜாதிவாரி இட ஒதுக்கீடு இருந்துத்தானே ஆக வேண்டும் ?

ஜாதி படி நிலை இவ்வாறாக இருக்கிறது : 


நீங்கள் எதிர்ப்பது இட ஒதுக்கீட்டையா ? ஜாதியையா ?

நீங்கள் எதிர்ப்பது இட ஒதுக்கீடு என்றால், ஜாதியை எப்படி ஒழிக்கப் போகிறீர்கள்? என்று முதலில் கூறுங்கள். அதாவது, மக்களின் சிந்தனையில், மக்கள் சொல்லும் சொல்லில், மக்களின் செயலில், மக்களுக்கான சட்டத்தில், சட்டத்தை பாதுகாக்கும் அரசியல் சாசனத்தில், இந்து மதத்தில் என அனைத்திலும் எப்படி ஜாதியை ஒழிக்கப் போகிறீர்கள் ? இவற்றிற்கு விடை சொல்லாமல் இட ஒதுக்கீட்டை மட்டும் குருட்டுத்தனமாக எதிர்ப்பது நியாயமற்றதா இல்லையா ?

மாறாக, இட ஒதுக்கீட்டை எதிர்த்துக் கொண்டே, ஜாதிச் சான்றிதழ் வாங்குவதும், பிள்ளைகளை பள்ளியில் சேர்க்கையில் ஜாதி, மதம் குறிப்பிடுவது போன்றவை சொல்லொன்று செயல் ஒன்றாகும்.

நீங்கள் எதிர்ப்பது ஜாதியை மட்டும்தான் என்றால், ஜாதியை பாதுகாக்கும் இந்து மதத்தை எப்படி சீர்திருத்தப் போகிறீர்கள்? இந்து மதத்து வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்களை எப்படி மாற்றி எழுதப் போகிறீர்கள்? உருப்படியாக செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், ஜாதிச் சான்றிதழ் வாங்கக்கூடாது. பிள்ளைகளை பள்ளியில் சேர்க்கையில், ஜாதி விவரம் கூறக்கூடாது; இந்து என்று எங்கேயும் பதிவு செய்யக் கூடாது.

மாறாக, ஜாதியை எதிர்த்துக் கொண்டே, இந்து மதத்தை ஏற்றுக் கொள்வது என்பது, மேலே ஏறும் escalator-ல் பின் பக்கமாக நடப்பதற்கு சமானம். Escalator மேலே ஏறுவது போல தோற்றம் அளித்தாலும். பின்னால் நடப்பதால் ஒரு ஏற்றமும் இருக்காது. 

நீங்கள் எதிர்ப்பது ஜாதி மற்றும் இட ஒதுக்கீடு என இரண்டையுமே என்றால், ஜாதியால் B.C-யான M.B.C-யான S.C-யான S.T-யான, அவர்களின் சமூக இழிவை போக்குவது எப்படி? ஜாதியின் பெயரால் கல்வி மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு கல்வி வழங்குவது எப்படி? ஜாதியின் பெயரால் அடக்குமுறைக்கு ஆளாகிறவர்கள் விடிவு பெறுவது எப்படி? ஜாதியின் பெயரால் படிக்காத பாமரராக, வேலை வாய்ப்பு பெறாமல் ஏழையாகவே தொடர்பவர்களின் கதி என்ன?

மாறாக, ஜாதியையும் எதிர்த்துக் கொண்டு இட ஒதுக்கீட்டையும் எதிர்த்துக் கொண்டு, தகுதி திறமை போய்விடும் என்றால்,
வாருங்கள்,

வாருங்கள்,ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட சாக்கடை அள்ளும் தொழிலை, இனி நாம் இணைந்தே செய்வோம்.

வாருங்க்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப் பட்ட தெருக்கூட்டும் தொழிலை, இனி நாம் இணைந்தே செய்வோம், சமுதாயத்தின் வீதியை இணைந்தே சுத்தம் செய்வோம்.

வாருங்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட விவசாயக் கூலித் தொழிலை, இனி நாம் இணைந்தே செய்வோம், விவசாய வளம் பெருக்குவோம்.

வாருங்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட பினத்தை எரிக்கும் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம்.

வாருங்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட செருப்பு தைக்கும் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம்.

வாருங்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட விவசாயத் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம்.

வாருங்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட சலவை செய்யும் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம்.

வாருங்கள், ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட ஆடு மாடு மேய்க்கும் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம்.

ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட வீட்டு கழிவறையை சுத்தம் செய்யும் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம். சமுதாயத்து மக்களின் சுகாதாரத்தை நாம் காப்போம்.

ஜாதியின் பெயரால் என் மேல் தினிக்கப்பட்ட மலம் அள்ளும் தொழிலை நாம் இணைந்தே செய்வோம். சமுதாயத்து மக்களின் சுகாதாரத்தை நாம் பாதுகாப்போம்.

இவ்வளவையும் கேட்பதற்கே உங்கள் எண்ணம் கூசினால், இவ்வளவையும் கேட்பதற்கு நாராசமாக இருந்தால், இவ்வளவையும் கேட்பது கூட அருவருப்பைத் தருமானால், தோழர்களே மன்னித்து கொள்ளுங்க்கள்; ஒரு நிமிடம் சிந்தித்துப் பாருங்கள் - கேட்பதற்கே கூக்சமாக இருக்கும் இவ்வளவையும் செய்து கொண்டு இன்றும் தமிழக்த்தில் மக்கள் இருக்கிறார்கள் - மனிதர்கள் என்று பெயரளவில் மட்டும்.

இவ்வளவு கொடுமைகளையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள், கல்வியிலும் உத்தியோகத்திலும் உயர்வதற்கு அவர்களுக்கு இட ஓதுக்கீடு வேண்டுமா கூடாதா? அவர்கள் கேட்பது பிச்சை அல்ல - உரிமை. மறுக்கப்பட்ட உரிமை !

இதற்கும் மேலேயும் ஜாதி வாரி இட ஒதுக்கீட்டால் தகுதி திறமை போய் விடும் என்றால், இட ஒதுக்கீட்டில் பலன் பெற்றவர்களால்தான் தகுதி திறமை குறைந்தது என்பதற்கு என்ன ஆதாரம்? தேடித் தேடித் பார்த்தும் இட ஒதுக்கீட்டால் பலன் பெற்ற தோழர்கள் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் யாரும், தாங்கள் இட ஒதுக்கீட்டால் பலன் பெற்றோம் என்று சொல்வதற்கும் கூச்சப்படுகிறவர்கள். இட ஒதுக்கீட்டால் பலன் பெற்ற எண்ணற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள்(Scientists) இருக்கிறார்கள், மருத்துவர்கள்(Doctors) இருக்கிறார்கள், பொறியாளர்கள்(Engineers) இருக்கிறார்கள், ஆசிரியர்கள்(Teachers) இருக்கிறார்கள். இட ஒதுக்கீடு பெற்றவர்களிடம்தான் ஒழுக்கமும் நியாயமும் நேர்மையும் சமூக அக்கறையும் காண முடிகிறது.

தற்போது தமிழகத்தில் 69 % இட ஒதுக்கீடு இருக்கிறது. அப்படி என்றால் 31% இட ஒதுக்கீட்டில் வர வில்லை என்றுதானே பொருள். 31% இட ஒதுக்கீடு பெறாத மக்களே உங்கள் தகுதி திறமையை எங்கே ஒளித்து வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? என்று தயவு செய்து கூறுங்கள். இந்த 31% மக்கள் தகுதி திறமையை கண்டு பிடித்துத் தருகிறவர்களுக்கு நம் பாராட்டுக்கள். 

மிழகத்தில் இட ஒதுக்கீட்டின் பலனை அனுபவிக்காதது உயர்ஜாதி பார்ப்பனர்கள் மட்டுமே. அவர்களின் மக்கள் தொகை விழுக்காடு 3%. அந்த 3% பார்ப்பனர்களில் எத்தனை பேர் கல்வியில்லாமல் இருக்கிறார்கள். அந்த 3% பார்ப்பனர்களில் எத்தனை பேர் ஏழை எளியோர் என்ற புள்ளி விவரம் யாரிடம் இருக்கிறது?இவற்றை எல்லாம் கண்டு பிடித்து தருகிறவர்களுக்கு சிறப்பு பாராட்டுகள்.

இந்தப் புள்ளி விவரங்களைத் தராமலும், இந்தப் புள்ளி விவரங்களை பெற்று விடக் கூடாது என்றும் முனைப்பாக இருப்பவர்களும்: "தகுதி திறமை போய்விடும்" என்று புலம்புவது பார்ப்பனீய செயலா இல்லையா? என்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும் !

உண்மையுடன்
திராவிடன் கமுகக்குடி மாரிமுத்து
லண்டன்Saturday, June 2, 2012

இளை(சை)யராஜா !!
ளையராஜா - இசை சாம்ராட்.

இளையராஜா இசைக்கு இசையாதோர் யாரோ ?

இளையராஜா சுவாசிப்பது காற்றை அல்ல, இசையை !

மிகச் சிறந்த இசைக்கருவிகள் உதவியோடு தன் இதயத்தில் உதித்த இசையை மக்கள் இன்புற வெளியிட்டு விட்டு, அந்த இசைக்கு அவர்கள் வைத்த பெயர் 'ஒன்றும் இல்லைங்க வெறும் காத்து ', அதாவது 'Nothing But Wind'.

அப்படி இல்லை என்றால், சிறந்த இசைப்பாடல்களை தந்து விட்டு என்ன பெயர் வைப்பது என்று தெரியாமல் வைத்த பெயர், 'எப்படிப் பெயர் வைப்பது ', அதாவது 'How to Name it ?' எனவாக பெயர் வைத்தார்கள்.

லைஞர் அவர்கள் ஒருவருக்கு பெயர் சூட்டுகின்றார் என்றால் அதில் எப்போதும் ஒர் ஆழமான பெயர்க் காரணம் இருக்கும். அந்த பெயர்க் காரணமும், பெயர் சூட்டப் படுபவரின் செயல்க் காரணத்தை அடிப்படையாய்க் கொண்டு இருக்கும். கலைஞர் எப்போதும் சும்மாப் பேருக்கு பெயர் வைப்பவர் இல்லை. இதை நாம் உண்மை என்று உணர்ந்து கொள்வதற்கு, கலைஞர் இளையராஜாவுக்கு சூட்டிய 'இசைஞானி' எனும் பட்டமே சாட்சி!

இளையராஜா, தேனி மாவட்டம் தந்த, பண்ணையப்புரம் பெற்று எடுத்த இசைப் புத்தகம். இந்த புத்தகத்தைப் படிக்க படிக்க ஆனந்தம். ஆம், இவரும் கிராமத்துக் குயில்தான்.

வைக்கத்தில் உள்ள கோவிலைச் சுற்றி உள்ள தெருக்களில், இந்து மதத்தின் கொடுமையால், தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரர்கள் நடக்கக் கூட உரிமை இல்லாது இருந்தது. தந்தை பெரியார் தமிழகம் முழுதும் சுயமரியாதைப் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு இருந்தார். அப்போத ஒரு கிராமத்தில் சுயமரியாதைப் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். தந்தை பெரியாருக்கு ஒரு தந்தி வருகிறது. தந்தி என்னவென்றால்? வைக்கத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் உரிமை மீட்புக்கு தலைமை ஏற்க வேண்டும் எனும் தந்திதான் அது. அந்த கிராமம் வேறு ஒன்றும் இல்லை - பண்ணையப்புரம்தான் அந்தக் கிராமம்!


நாற்பது வருடங்களுக்கு முன் கிராமங்களில் இருந்து மூன்று இளைஞர்கள் கனவுகளை மட்டும் கை இருப்பாய் கொண்டு, தங்கள் திறமையின் மேல் மட்டும் நம்பிக்கை வைத்து,உழைப்பை மட்டுமே மூலதனமாய்க் கொண்டு,சென்னை நகரம் வந்தனர். அவர்களை தமிழ்த் திரை உலகின் மும்மூர்த்திகள் எனலாம், அவர்கள் இளையராஜா, வைரமுத்து மற்றும் பாரதிராஜா.,

அவர்களுக்குள் இருந்தது திறமை மட்டும் அல்ல, வெறி. திறமைகளை வெளிப்படுத்த வெறி.இவர்களில் இளையராஜா, முத்தமிழாம், இயல் இசை நாடகத்தில், இரண்டாம் தமிழாம் இசைத் தமிழை பெருமைப் படுத்தி உள்ளார்.

அக்கால இளைஞர்களுக்கு 'அன்னக்கிளி' ஆகட்டும், மத்தியகால இளைஞர்களுக்கு 'தேவர் மகன்' ஆகட்டும், இக்கால இளைஞர்களுக்கு  'நீதானே என் பொன் வசந்தம்' ஆகட்டும், அன்றும் இன்றும் என்றும் அவர் இசையில் ராஜா தான்.
இசை உலகின் முடிசூடா மன்னன்; இனிய ராஜா; இசை ராஜா தான் இளையராஜா.
அவர் 'இசை மேஸ்ட்ரோ', 'இசை மேதை'. இளையராஜாவுக்கு இசை தான் எல்லாம்.

காலத்தை பிரித்து அறிய கி.மு(கிறிஸ்துவுக்கு முன்) கி.பி(கிறிஸ்துவுக்கு பின்) என்று கூறி விடலாம். தமிழ்த் திரை இசையைப் பிரிக்க இ.மு. என்றும் இ.பி என்று கூறலாம்.
இ.மு - இளையராஜாவுக்கு முன்.
இ.பி - இளையராஜாவுக்கு பின்.


மிழகத்தில் எண்பதுகளில் வந்த திரைப்படங்களில் கதை திரைக்கதை தயாரிப்பாளர் வசனம் இயக்குனர் போன்ற பெயர்கள் மாறி மாறி வந்து கொண்டு இருந்தன, ஆனாலும் இசை என்ற பெயருக்கு மட்டும் மாறாமல் இருந்த ஒரு பெயர் இளையராஜா!

'திருவாசகம்' தமிழ் புத்தகத்தில் மட்டும் கேள்விப் பட்டு இருந்த இளைஞர் கூட்டத்திற்கு, அவர் இசையின் மூலம் மீண்டும் வெளிச்சம் காட்டி இருக்கின்றார். இளையராஜா இசைக்கு உருகாதோர் ஒரு இசைக்கும் உருகார்.

ஜாதிப் பிரிவினை பார்ப்பதே தப்பு. இதிலும் சாதிப் பிரித்து திறமை பார்ப்பது மகாக் கேவலம்.இதற்கு மேலும் ஜாதி த்வேஷம் பாத்துண்டே திறமை மதிக்காதவாள் தலையில், வங்கக் கடலில் விழ வேண்டிய இடிகள் நங்கென்று நெஞ்சில் விழக் கடவதாக. வங்கக்கடல் எங்கேயோ தூரத்தில் அல்லவா இருக்கிறது என்போருக்கு, சொல்லிக் கொள்வது, வங்கக் கடல் தூரத்தில் தான் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த இடிகள், கூகிள் மேப் (Google Map ) உதவியோடு உங்களைக் கண்டு பிடித்து விடக் கூடுவதாக.

ஒரு சில புல்லுருவிகள் அவர் அந்த ஜாதி, இந்த ஜாதி என்று அவரைச் சிறுமைப்படுத்தப் பார்க்கின்றனர். அப்படிப் பட்டோர்க்கு தாழ்மையான வேண்டுகோள். 'அடப் பதர்களே ..... இளையராஜாவின் இசையை இரவில் கேட்டு நிம்மதியாய் தூங்கும் அற்ப மானிடர்கள் நீங்கள், அவரையே ஜாதிப் பிரித்து ஏசும் நீங்கள் தான் எண்ணத்தால் கீழ்ப்பிறவி.'

தாளங்களும் ராகங்களும் இவர் கடைக்கண் தங்கள் மேல் படுமா என்று ஏங்கித் தவிக்கின்றன. அவர் வாங்கிய விருதுகள் ஏராளம். ஆனாலும் அவர் விருதுக்கு இசைப்பவர் அல்ல. விருதுகள் அவருக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல. விருதுகள் அவருக்கு 'சிறு பொருள்' அவ்வளவு தான். அவர் உலகம் தனி உலகம்; தான் பெற்ற இசையைப் பெருக இவ்வையகம் என்பதுதான் இளையராஜா.


ளையராஜா தன் மானசீக குருவாக கொள்வது மூவரை, அவர்கள் மேல் நாட்டு இசை மேதைகள் Beethoven, Bach மற்றும் Mozart.

மேதைகளின் திறமைகள் இன்று இரவு படுத்து நாளை காலை விழிக்கும் போது உருவாவது இல்லை. அதாக பட்டது தமிழ் திரைப்படங்களில் வருவது போல் ஒரே பாடலில், அதுவும் ஐந்து நிமிடத்தில் வருவதும் இல்லை.
மேதைகளின் திறமை தினம் தினம் பட்டைத் தீட்டப்பட்டு, பின் பல நாள் கழித்தே பார் அறியும் வண்ணம் வரும். இளையராஜாவும் இப்படித்தான். தன் 14வது வயதிலேயே நாடோடி இசைக்குழுவில் சேர்ந்து தென் தமிழகத்தைச் சுற்றி வந்தவர். பல ஆண்டுகள் கழித்தே அவர் இசைப் புகழ் தமிழ் நாடறியும் வண்ணம் வந்தது.

இப்போது உலகறியும் வண்ணமாய், BBC -யில் உலகின் சிறந்த பத்து பாடல்களில் ஒன்றாக, இளையராஜாவின் இசையில் வெளிவந்த 'ராக்கம்மா கையத் தட்டு' பாடல் பலராலும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இளையராஜா இசை அமைத்த நானூறாவது திரைப்படம் நாயகன், ஐநூறாவது படம் அஞ்சலி.
ஆயிரம் எப்போது வரும் என்று நாம் காத்து கொண்டு இருகின்றோம்.

உணவிற்கு பெயர் பெற்ற சரவணா பவன் ஹோட்டலுக்கு, பின் மாலைப் பொழுதில் சென்ற பொழுது, உணவு விடுதியில் இளையராஜா பாடல்கள் ஒலிபரப்பி கொண்டு இருந்தது.
என்ன இனிமையான பாடல்கள் .. எல்லாம் முத்தான பாடல்கள்....
அய்யன் வள்ளுவர் கூறியது,
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.
வள்ளுவன் கூறியது கேள்வி செல்வம் என்றாலும், நாம் அப்போது இரு செவியையும், இருக்கும் ஒரே இதயத்தையும் இளையராஜாவிடம் கொடுத்து விட்டு, சர்வரிடம் ஒரு தோசை சொல்லியாயிற்று. தோசை வர தாமதம் ஆயிற்று. அதைப் பற்றி நமக்கேன் கவலை, அதுவும் இளையராஜா இசைத்து கொண்டிருக்க.
திடீரேனே ஒரு தடங்கல்; வேறென்ன, தோசை வந்து விட்டது. தட்டு தடால் என மேஜையில் வைக்கப் படுகிறது. ஒரே அபஸ்வரம் ... இருந்தாலும் பொறுத்துக் கொண்டு இசையை அனுபவித்து கொண்டே உண்கிறோம்.
மீண்டும் சிறிது நேரம் கழித்து சர்வர் வருகின்றார், இசையின் நடுவே, வேறு எதுவும் வேண்டுமா என்று வினவுகின்றார். நாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என்கின்றோம். இசையை ரசித்து கொண்டே உணவை உண்டு முடித்த பின்னும் சர்வர் இசையை இடை மறிக்கும் விதமாய், 'வேறென்ன சார்' என்கின்றார்.
நாமோ பொறுமை இழந்து, 'இப்போ சாப்பிட்ட பில்லை கான்செல் பண்ணி விடுங்கள் சார்' என்கின்றோம். சர்வர் நகர்ந்து செல்கின்றார்.

நாம் மீண்டும் இசையை ரசிக்கின்றோம்!

இயற்கை என்றுமே அவர் இசைக்கு இணைந்து கை கொடுக்கும். எங்கெல்லாம் வார்த்தை வெற்றிடம் வருகின்றதோ, அங்கெல்லாம் ஓரமாய் ஒரு குயில் குதூகலமாய் கூவிக் கொண்டு இருக்கும். ஒரு மயில் மகிழ்ச்சியாய் ஆடிக் கொண்டும் இருக்கும்.


சில இசை அமைப்பாளர்களுக்கு மின்சாரம் இல்லை என்றால் இசை அமைக்க முடியாது, ஏன் என்றால் அவர்கள் மேற்கத்தியக் கருவிகளைச் சார்ந்திருப்பதால். அதிலும் சில இசை அமைப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு மின்சாரமும் வேண்டும், ஆங்கில இசை குறுந்தகடுகளும் வேண்டும், கூடவே கூகுள் (Google) வேண்டும். பின்னே இசையை எங்கே தேடுவதாம். நீங்களா அவருக்கு இசை அமைத்து கொடுப்பீர்கள்.ஆனால் இளையராஜாவால் மின்சாரம் இருந்தாலும் இல்லா விட்டாலும் இசை அமைக்க முடியும். அவருக்கு கருவிகள் ஒரு பொருட்டே அல்ல. அந்த ஹார்மொனியும் மட்டும் போதும். இன்னும் சுருங்கச் சொன்னால் தற்போதைய மின்வெட்டுப் பிரச்சினை இளையராஜாவின் இசையை சற்றும் குலைக்க முடியாது.

அது யாருப்பா ? அங்க பின்னாடி இருந்து குரல் கொடுப்பது; "அதான் இளையராஜா லண்டன் போயிட்டாரே! அங்க எப்படி கரண்ட் கட் ஆகும்?" என்று !!!


ள்ளுவன் வாக்கு என்ன வெனில்.
ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.
அதாகப் பட்டது, கொடுப்பது, அதனால் புகழுடன் வாழ்வது ; இதை விட ஓர் உயிர்க்கு பயன் உள்ளது வேறேதும் இல்லை. என்கின்றார்.

இந்த குறளை இளையராஜாவிற்காக முன் செருகல் சேர்த்தால்,
இசை ஈதல், இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.
அதாகப் பட்டது, இசையை கொடுப்பது, அதனால் புகழுடன் வாழ்வது ; இதை விட ஓர் உயிர்க்கு பயன் உள்ளது வேறேதும் இல்லை. எனக்கூறலாம்.


மிழ் பண்பாட்டுக்குக் காப்பான, தமிழர் உரிமைக்கு போர்வாளான, தமிழர் மான மீட்புக்கு உதவியான, தமிழர் பெருமைக்கு சான்றான 'திருக்குறள்' இலக்கியத்தை இளையராஜா இசையில் கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? என்று அவா எழுவதுண்டு. மேதைகள் எளியோர் அவாவுக்கு இசைபவர்கள் இல்லையே ! என்றாவது திருக்குறள் முழுமைக்கும் இசை ஞானி இசையில் கேட்கும் வாய்ப்பு பெற்றால் தமிழ்ச் சமுதாயத்துக்கு இசை ஞானி செய்யும் மிகப் பெரிய சேவையாக அது இருக்கும் !

இசை ஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்து இந்திய அரசு தன்னை கௌரவப் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்!

உண்மையுடன்
திராவிடன் கமுகக்குடி மாரிமுத்து
லண்டன்Tuesday, April 17, 2012

நகைச்சுவை நாயகன் - சார்லி சாப்ளின் !


சி காலங்களுக்கு முன் வேலை இல்லாத காலங்களில், அதுவும் வேலை தேடுவதையே வேலையாக கொண்ட காலங்களில், வேலை தேடுதல் முடிந்த பிறகு, நீண்ட நாளாக பார்க்க வேண்டும் என்றிருந்த சார்லி சாப்ளின் தொகுப்புகளை பார்க்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.

சாப்ளின் திரைப்படங்களை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சி. அவருடைய பல படங்களில், சாப்ளின் வேலை வெட்டி இல்லாத, வேலை தேடும் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசர் கதாபாத்திரங்களே நிறைய சித்தரிக்க பட்டுள்ளன. பின்னே மகிழ்ச்சிக்கு என்ன குறைச்சல். நம் இனமடா இவன் !

நடிப்பில் சிகரம் தொட்டு, அன்பில் மக்கள் மனம் கவர்ந்து சாதனை படைத்தவர் சாப்ளின்.

ஒருவன் வாய் திறக்காமலே பேச முடியுமா. முடியும் என்பதற்கு சாப்ளினே சாட்சி. வாய் திறந்து பேசாமலே அன்பு, பாசம், ஆனந்தம், அசூயை, பயம், கோபம் எனவாக பல உணர்ச்சிகளையும் நடிப்பால் புரிய வைப்பார். புரிய வைப்பார் என்பதை காட்டிலும் உணர வைப்பார் என்பது இன்னும் பொருந்தும்.

மேற்பரப்பில் பலரையும் வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்கும் பாங்கு, ஆனாலும் ஆழத்தில் அன்பிற்கு ஏங்கும் குணமாகவும், மெல்லிய சோகமும் பிணைக்க பட்டிருக்கும் அவர் நடிப்பில்.

'தி கிரேட் டிக்டேடர்' என்ற திரைப் படத்தில், ஹிட்லர் போன்று தோற்றம் அளிக்கும் கதாபாத்திரத்தில், பட முடிவில் நீண்ட நேரம், உலக அமைதிக்கான வசனங்களை உணர்ச்சிகரமாக பேசுவார். அதை பார்த்தால் நம் உடல் நடு நடுங்கும். என்ன உணர்ச்சி மிகுந்த ஆழமான அர்த்தமான பேச்சு!


தைக் கேட்டவுடன், இந்து மதத்தில் உயர் ஜாதி பார்ப்பனர்களால் ( பிராமணர்களால் ) ஏற்படுத்தப்பட்ட ஜாதி, சூத்திரன், பஞ்சமன் என்கிற இழிவில் இருந்து நம் திராவிட மக்கள் எப்போது விடுதலை அடைவோம்? எனும் கேள்வி தோன்றுகிறது. இழிவு நீங்க வேண்டும் என்றால், சும்மா இருந்தால் இழிவு நீங்காது. தந்தை பெரியார் பயிற்றுவித்த பகுத்தறிவை, தந்தை பெரியார் ஊட்டிய மான உணர்வை பெற வேண்டும். நாமெல்லாம் அடிமை, தாசி புத்திரர்கள் என்று நம்மை எழுதி வைத்தால் யாருக்குத்தான் கோபம் வராது ? யாருக்குத்தான் தன்மானம் உரைக்காது ? நம் சமூக விடுதலைக்காக பார்ப்பனீயத்திற்கு எதிரான போர் இன்றும் நடைபெறுகிறதா இல்லையா?

நி
ற்
க.

நாம் ஒரு கூட்டத்திற்கோ, விருது வழங்கும் விழாவிற்கோ செல்லும் போது பார்த்தோமேயானால், மக்கள் பல வகையில் தங்கள் மகிழ்ச்சியையும் பாராட்டுதலையும் தருவார்கள்.
சிலர், இரு கைகளையும் தட்டி ஒலி எழுப்பி ஆரவாரம் செய்வார்கள்; சிலரோ, கை கட்டியபடியே விரல்களால் தங்கள் கைகளை தட்டிப் பாராட்டுவார்கள்;
சிலரோ, உட்கார்ந்து கொண்டே கைகளால் தங்கள் தொடையை தட்டுவார்கள்; அப்படிப்பட்டவர்கள், அருகில் இருப்பவர் தொடையை தட்டி மகிழ்ச்சி அடையாதவரை நாமும் மகிழ்ச்சியே அடைகின்றோம் !

தமிழக சட்டசபையில், முதல்வர் ஜெயலலிதா பேசுகின்றார். பல அமைச்சர்களும் சட்டசபை உறுப்பினர்களும் பராக்கு பார்த்து கொண்டும் பக்கத்தில் பேசி கொண்டும் இருக்கின்றார்கள்; முதல்வர் ஜெயலலிதா கூறுகின்றார், "இனி டாஸ்மாக் கடைகள் இரவு பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் என்பது உயர்த்த ப்பட்டு, இரவு 12 மணி வரை திறந்திருக்கும்". உடனே மேஜையை தட்டி தட்டி, கட்சி பேதம் இன்றி ஆரவாரம் செய்கின்றனர். இதுவும் ஒரு வகையான மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு.

இப்படியாக மகிழ்ச்சியையும், பாராட்டையும் பல விதங்களில் காட்டலாம்.

உலகின் மிகச் சிறந்த திரை கலைஞர்களுக்கு தரப்படும், உயரிய விருதாய் கருதப்படும் ஆஸ்கார் விழாவில், சாப்ளினுக்கு honorary ஆஸ்கார் தரப் பட்டது. அப்போது அனைத்து மக்களும் தங்கள் மரியாதையையும், மகிழ்ச்சியையும், பாராட்டையும், உங்களால் நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம் என்று அனைத்தையும் கூறும் விதமாய், அவ்விழா வரலாற்றில் கண்டிராத அளவிற்கு, அதிக நேர standing ovation பெற்ற மாபெரும் நடிகர் சாப்ளின்.

முன்பு ஒரு முறை, ஜெயலலிதா அவர்கள், விஜயகாந்த் அவர்களை குறிப்பிட்டு "அவர் சட்டசபைக்கு குடித்து விட்டு வருகின்றார்" என்கின்றார். குடித்து விட்டு வந்ததாக கூறப் படுபவரோ, "இவர் தான் பக்கத்தில் இருந்து ஊத்தி கொடுத்தாரா?" என்கின்றார்அவ்ளோதான் பார்டெர் லைன். இதற்கு மேலே, இவரும் அவரைப் பற்றி பேச மாட்டார்; அவரும் இவரைக் கண்டு கொள்ள மாட்டார்.
அதுதான் ஒரு வாரத்திற்கான செய்தி (விளம்பரம்) கிடைத்து விட்டதே. இதை சுய விளம்பரம் என்று ச்சீப்-ஆக எண்ணி விடக் கூடாது. இவர் அவருக்கும், அவர் இவருக்கும், அர்ச்சனைகளால் கொடுக்கும் விளம்பரம். மக்கள் அவர்களை மறந்து விட கூடாதாம். இவர்கள் மட்டும் மக்களை மறந்து விடலாம். மாக்கள்...!

இப்படியாக அரசியல்வாதிகள் குடிமகன்களை பற்றி கவலை படாமல் குடி காரர்களைப் பற்றியே கவலை படுகின்றனர்இப்படிப் பட்ட அரசியல் வாதிகளும் நடித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். என்ன? அவர்கள் மகா கலைஞன் சாப்ளின் போல மக்கள் மனதை சிரிக்க வைத்து சிந்திக்கவும் வைத்திடும் அளவுக்கு நடிக்கத் தெரியவில்லை.

நம் குழந்தைகள் இருக்கின்றார்களே, அவர்கள் நம்மை காட்டிலும் அறிவாளிகள் ஆகவும் எதையும் எளிதில் கிரகித்து கொள்ளும் ஆற்றலுடன் இருக்கின்றார்கள். குழந்தைகள் கேட்கும் கேள்விகள் பலவற்றிற்கு நம்மால் பதிலே சொல்ல முடியாது. இத்தனைக்கும் குழந்தைகள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு காரணம், நாம் முன் எப்போதோ கொடுத்த அரை வேக்காட்டு விளக்கமாக இருக்கக் கூடும்.
இப்படித் தான் ஒரு தந்தை தன் மகனிடம், "மனுஷங்க செத்தவுடன் திரும்பி இந்த Earth- பொறப்பாங்க" அப்டினார். அந்த குழந்தை ஆச்சர்யமாய் "அப்டியா!" என்று ஆவென்று கேட்டு கொண்டு இருந்தது. தந்தைக்கோ பெருமிதம், தம் மகன் ஆவென வாய் திறந்து கேட்டு கொண்டு இருந்தானே.
குழந்தை சற்றே வளர்ந்தது. புத்தகம் படித்து கொண்டு இருந்த குழந்தைக்கு ஒரு சந்தேகம்

அப்பாவை கூப்பிட்டு "அப்பா 1930- இந்தியாவில் 30 க்ரோர் பீபிள் தான் இருந்திச்சு இப்போ எப்டி 120 க்ரோர் பீபிள் ஆச்சுஎப்டிப்பா செத்தவங்க நாலு நாலா பொறந்தாங்க ?"

இப்போது அப்பா ஆவென பார்த்து கொண்டு இருந்தார். குழந்தையின் பகுத்தறிவுக்கு முன்னால் 'நம்பிக்கை' கோஷ்டிகளால் தாக்குப் பிடிக்க முடியுமா? அப்பா கடிகாரத்தை பார்த்தார்சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார், "தம்பி நேரம் ஆயிடிச்சு பாருஇன்னிக்கு படிச்சது போதும்வா போய் படுக்கலாம்."

இப்படிப்பட்ட புத்திசாலித்தனமான குழந்தையாகத்தான் இருந்தார் சாப்ளின் தன் சிறு வயதில். அவர் அம்மா ஒரு மேடையில் பாடி கொண்டு இருந்தபோது சில தடங்கல்களால் அவரால் பாட முடியவில்லை. உடனே கூட்டத்தினர் கூச்சலிட்டனர். உடனே சாப்ளின் தன் அம்மா பாட வேண்டிய இடத்தில மேடையேறி மழலைக் குரலில் பாடினார். கூட்டம் மகிழ்ச்சி அடைந்தது; கூட்டத்தினர் மகிழ்ச்சியாய் காசுகளைத் தூக்கி மேடையில் போட்டனர். சாப்ளின் பாடுவதை நிறுத்தி விட்டார். உடனே எல்லோரும் "பாடு பாடு" என்றனர். சாப்ளின் மழலையாய் "காச எடுத்து கிட்டு அப்புறம் பாடுறேன்" என்றார். கூட்டத்தினர் சிரித்து விட்டனர்.

பார்த்த சாப்ளினின் திரைப்பட வரிசையில், ஒரு படத்தை தவிர்த்து, அனைத்து திரைப் படங்களிலும் அவர் திருமணம் செய்து கொள்வதாக இல்லை. அதே போல் சொல்லி வைத்தார் போல் எல்லா படத்திலும் ஏதாவதொரு பெண்ணை தீவிரமாக காதலிக்கிறார்.

ஒரு படத்தை தவிர்த்து என்று சொன்னோமே, அந்த படத்தில் உள்ள விசேஷம் என்ன என்றால், அதில் வரிசையாக பல பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்றார். ஆனால் எந்த பெண்ணையும் காதல் செய்யவும் மாட்டார். என்ன ஒரு முரண்பாடு. முரண்பட்ட படத்தின் பெயர் Monseiur Verdoux.

ஒரே ஒரு திரைப்படத்தில் மட்டும் சாப்ளின் இறப்பதாக திரைக்கதை அமைந்திருகின்றது. அதுவும் அந்த படத்தில் அவர் ஒரு மேடைக் கலைஞனாக இருந்து தன் கஷ்டங்களை மறைத்து, வலியைத் தெரிய விடாமல், மக்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்து விட்டு மேடைக் கச்சேரியை முடித்து விட்டு வந்து, அடுத்ததாக, தன் காதலியின் மேடைக் கச்சேரியை பார்த்து கொண்டே உயிர் விடுகின்றார். படத்தின் பெயர் Limelight.

சாப்ளின் ஒரு நடிப்பு வங்கி, ஆனாலும் இந்த வங்கி இறக்கும் தருவாய் வரையிலும் திவால் ஆனதில்லை. சாப்ளின், வங்கிகளுக்கு பெயர் போன சுவிட்சர்லாந்து-இல் தன் இறுதி நாட்களை கழித்தார். பின் அங்கேயே காலமடைந்தார்.

சாப்ளினின் முத்தான மூன்று படங்கள்
1. THE KID
2. CITYLIGHTS
3. THE CIRCUS
நேரம் கிடைத்தால் இந்த படங்களை பார்க்கலாம். அதற்காக வேலையை விட்டு விட்டு VCD வாங்கிப் பார்க்க வேண்டாம்.

உங்களுக்கு ஒரு சுய பரிசோதனை. சில சாப்ளின் படங்கள் பார்த்து விட்டு குழந்தைகளுடன் போய் விளையாடிப் பாருங்கள், குழந்தைகள் உங்களோடு மிக குதூகலமாக விளையாடுவார்கள். அது சாப்ளினின் தாக்கம்

சார்லி சாப்ளின் முழு திரைப்பட தொகுப்பும் வாங்க வேண்டும் என்று ரொம்ப நாளாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். பர்மா பஜாரில் சொல்லி வைத்து இருக்கிறேன். இப்போது தான் COPY போட ஆரம்பித்து இருகிறார்களாம், "அபிஷ்டு.. அதுக்குள்ள நோக்கு என்ன அவசரம்.. இப்போதானே Copy போட ஆரம்பிச்சோம்.. சித்தெ பொறுத்து ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்தேள்னா ரெடியா இருக்காதோன்னோ ? பரவால்ல வந்ததுதான் வந்தே 2000 ரூ அட்வான்ஸ் கொடுத்திட்டு போ. அடுத்த வாரம் மீதிய கொடுத்திட்டு CD-ய வாங்கின்டுப் போ. எல்லாம் ஏழுமலையான் கிருபடா அம்பி. ரெய்டு அது இதுன்னெல்லாம் நோக்கு ஒரு கவலையும் வரப்புடாது. கோட்டையே நம்ம கையில. புரிஞ்சுதோ ?!" என்கின்றார்.

திராவிடன் கமுகக்குடி மாரிமுத்து
லண்டன்